Mẫu hợp đồng lao động mới nhất theo Thông tư 21
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Tên đơn vị:

Số:
 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:
  Quốc tịch:
Chức vụ:
Đại diện cho (1):        Điện thoại: [email protected]
Địa chỉ: 

Và một bên là Ông/Bà:
   Quốc tịch:
Sinh ngày.
Nghề nghiệp (2):
Địa chỉ thường trú:
Số CMTND
Số sổ lao động (nếu có):……………. cấp ngày……../…../…… tại
Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
– Loai hợp đồng lao động(3):

– Từ ngày
– Thử việc từ ngày… tháng.. năm…đến ngày… tháng.. năm…
– Địa điểm làm việc(4):

– Chức danh chuyên môn:      Chức vụ (nếu có):
– Công việc phải làm (5):

Điều 2: Chế độ làm việc:
– Thời giờ làm việc (6):
 
– Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:
Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động
1. Quyền lợi:
– Phương tiện đi lại.làm việc (7):

– Mức lương chính hoặc tiền công (8): 5.000.000
– Hình thức trả lương:
– Phụ cấp gồm (9):
– Được trả lương vào các  hàng tháng.
– Tiền thưởng:

– Chế độ nâng lương:
– Được trang bị bảo hộ lao động gồm:
– Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm,lễ tết…):

– Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10): Theo quy định của Luật BHXH.
– Chế độ đào tạo (11): Được hỗ trợ học phí trong quá trình đi học nâng cao nghiệp vụ
Những thỏa thuận khác (12): Được đi thăm quan du lịch…

2. Nghĩa vụ:
– Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
– Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động….
– Bồi thường vi phạm và vật chất (13):
Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. Nghĩa vụ:
– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).
2. Quyền hạn:
– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…)
– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.
Điều 5: Điều khoản thi hành
– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
– Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày……tháng…. năm…… Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.
Hợp đồng này làm tại………..
 ngày…..tháng…..năm…..

Người lao động Người sử dụng lao động
(Ký tên) (Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ Họ và Tên Ghi rõ Họ và Tên

***Chú ý : Các bạn đang xem bài viết tại Mục Văn Bản – Pháp Luật, Chúc bạn luôn vui vẻ , Có gì không hiểu thì cứ để lại nhớ để lại bình luận nhé , Nếu cần xin tài liệu thì để lại email nha.
Mẫu hợp đồng lao động mới nhất theo Thông tư 21
Có thể bạn quan tâm :
BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG
Số:
 
Công trình: ………………………………………………………………………………………………………
Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………………..
Thực hiện Hợp đồng giao khoán nhân công số: …………….. ký ngày … tháng … năm … giữa ……………………………………. với ông: ………………...
Hôm nay ngày … tháng  … năm 2015, tại
Thành phần tham gia nghiệm thu :
1- Đại diện bên giao khoán (Bên A): Công ty ………………….
– Ông: ………………………      –  Chức vụ: …………………………….
– Ông:………………..             – Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
2- Đại diện bên nhận khoán (Bên B)
– Ông:
Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu 8h ngày … tháng … năm ….  Kết thúc 15h ngày … tháng … năm …….
Chúng tôi thống nhất nghiệm thu khối l­ượng, kinh phí theo bảng sau:
 
BẢNG NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH
Từ ngày  …./…/…. đến  ngày …/…/…..

STT Nội dung công việc ĐVT Khối lượng Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)  Ghi chú
1            
2            
3            
4            
5            
           
  TỔNG          

 
Kết luận: Thi công đảm bảo đúng khối l­ượng và đạt yêu cầu kỹ thuật do Công ty ……………………… giao.
Hai bên nghiệm thu thống nhất thanh toán số tiền là ……………….. đồng.
Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………….
Các thành viên nghiệm thu thống nhất ký tên.
Biên bản này dược thành lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01(một) bản có gia trị pháp lý như nhau.
Mẫu hợp đồng lao động mới nhất theo Thông tư 21
 
   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                       ĐẠI DIỆN BÊN B