Cả nhà cho em hỏi chi phí sửa chữa xe ô tô ( DT vận chuyển) thì hạch toán tk 242…

Posted on

Bài viết: Cả nhà cho em hỏi chi phí sửa chữa xe ô tô ( DT vận chuyển) thì hạch toán tk 242…
Cả nhà cho em hỏi chi phí sửa chữa xe ô tô ( DT vận chuyển) thì hạch toán tk 242 hay 241 ạ .
Nguồn : Internet – Diễn dàn kế toán : ” Cả nhà cho em hỏi chi phí sửa chữa xe ô tô ( DT vận chuyển) thì hạch toán tk 242… ” – 0 – 2018-01-29 03:48:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *