Cách sửa lỗi ghi sai trên hóa đơn đỏ – chứng từ kế toán

Posted on

Cách sửa lỗi ghi sai trên hóa đơn đỏ – chứng từ kế toán mới nhât

False invoice amount in words, taxes, unit price …

Write in words the wrong amount, for tax and value added tax on the treatment bill look like? TAX ACCOUNTING APEC (APECTAX) for guidance how to handle false invoice amount written in words, taxes, tariffs, unit price … (affect the amount of VAT payable) in accordance with the guidance in Circular 39/2014 / TT-BTC as follows:

False invoice amount in words, taxes, unit price
False invoice amount in words, taxes, unit price

1. If bills are not ripped off write wrong then crossed the inter-stemmed and kept writing false invoices and that new invoice replacement.

2 – If the invoice write wrong and tore off the stalk, it has 2 cases occur:

 2.1 – If no tax report:

– Making records recovered wrong bill written .

– To cross the joint and keep it up with the wrong bill.

– Repeat the new bill (Record current day of the invoice date is not recovered)

Instructions for tax declaration: Declaration according to the new bill (old bill did not declare)

2.2 – If the tax declarations:

– Making records indicate errors adjusted (signed and certified by the 2 parties).

– Billing corrective: Invoices specify tuning adjustment (increase or decrease) the amount of goods and price, tax rates added value, value added tax amount for the invoice number … , symbol … Invoice adjustments not write negative (-).

(Also See Article 20 of Circular 39/2014 / TT-BTC dated 03/31/2014 of the Ministry of Finance)

* Guidelines tax declarations: Declaring that invoice adjustments in the current period (periodic billing adjustments), as follows:

+ Seller: Declaring the bills sold PL 01-1 / VAT

+ Buyer: Declaration on the buying list PL 01-2 / VAT.

Note: For invoice correction:

Seller: Record (-) “Target No. 9 – Revenue” on PL 01-1 / VAT.

Ex: -15,000,000 (Put a minus sign (-) first and then record the amount on)

Buyer: In declarations month (quarter) with false invoices, -> Options “Adjust additional declaration” to declare correction (For HTKK 3.3.0 software does not give negative declaration in PL 01 -2 / VAT as before).

Here, APECTAX give the following specific examples:

Example: On 09/02/2014 Company tax accountant Apec discovered 1 output sales invoice for the South Sea Company Limited: Number 0003598, symbol AP / 12P, dated 06.16.2014 was wrong menu prices lead to incorrect amount, the bill was declared in May 5/2014. (Actual price is 11,000,000 / 1 computers but on the record 11.7 million bill).

– The same day 09.02.2014: The two companies have established records acknowledging errors and company tax accounting Apec made billing correction: Number 0003896, symbol AP / 12P.

Instructions for tax declaration:

– Based on this downward adjustment bill (No. 0003896, symbol AP / 12P, dated 09.02.2014), the two sides declare as follows:

Apec tax accounting firms (sellers): Record (-) amount on the invoice adjustments in “Target No. 9 – Revenue” on PL 01-1 / month VAT declaration 9/2014 (This month).

Ltd. Nam Hai (Purchaser): In the month declaration 6/2014 (false invoice month) -> Options “additional declaration, adjust” to declare correction (HTKK 3.3.0 software does not give negative declaration in PL 01 -2 / VAT as before).

Hóa đơn ghi sai số tin bng chữ, tin thuế, đơn giá…

Viết sai số tiền bằng chữ, tiền thuế, thuế suất trên hóa đơn GTGT thì xử lý như thế nào? KẾ TOÁN THUẾ APEC ( APECTAX) xin hương dẫn cách xử lý hóa đơn viết sai số tiền bằng chữ, tiền thuế, thuế suất, đơn giá…(ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp) theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

1- Nếu hoá đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống thì gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó rồi lập hoá đơn mới thay thế.

2 – Nếu hoá đơn viết sai và đã xé ra khỏi cuống thì có 2 trường hợp xảy ra:

False invoice amount in words, taxes, unit price ...

2.1 – Trường hợp chưa kê khai thuế thì:
– Gạch chéo các liên và lưu giữ hoá đơn lập sai đó.
– Lập lại hóa đơn mới (Ghi ngày hiện tại không phải ngày của hóa đơn đã thu hồi)

Hướng dẫn kê khai thuế:  Kê khai theo hóa đơn mới (hóa đơn cũ không kê khai)

2.2 – Trường hợp đã kê khai thuế thì:

– Lập biên bản điều chỉnh ghi rõ sai sót (Có chữ ký và xác nhận của 2 bên).
– Lập hóa đơn điều chỉnh sai sót: Hoá đơn điều chỉnh ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
( Xem thêm tại điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính)

* Hướng dẫn kê khai thuế: Kê khai hóa đơn điều chỉnh đó vào kỳ hiện tại ( kỳ lập hoá đơn điều chỉnh), cụ thể như sau:

+ Bên bán: Kê khai vào bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT
+ Bên mua: Kê khai vào bảng kê mua vào PL 01-2/GTGT.

Chú ý: Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm:
Bên bán: Ghi âm (-) “Chỉ tiêu số 9 – Doanh thu” trên PL 01-1/GTGT.
VD: -15.000.000 (Đặt dấu trừ (-) trước sau đó ghi số tiền vào)
Bên mua: Vào tờ khai tháng (quý) có hoá đơn sai, -> Lựa chọn “Tờ khai bổ sung, điều chỉnh” để kê khai điều chỉnh giảm (Vì phần mềm HTKK 3.3.0 không cho kê khai âm vào PL 01 -2/GTGT như trước nữa).

Sau đây, APECTAX xin lấy 1 ví dụ cụ thể như sau:

VD: Ngày 2/9/2014 Webng ty kế toán thuế Apec phát hiện ra có 1 hóa đơn đầu ra bán hàng cho Webng ty TNHH Nam Hải: Số 0003598, ký hiệu AP/12P, ngày 16/06/2014 bị sai đơn giá dẫn đến làm sai số tiền, hóa đơn đó đã được kê khai vào tháng 5/2014. (Thực tế giá bán là 11.000.000/1 chiếc máy tính nhưng trên hóa đơn lại ghi 11.700.000).

– Cùng ngày hôm đó 2/9/2014: Hai công ty đã lập biên bản ghi nhận sai sót và Webng ty kế toán thuế Apec lập hóa đơn điều chỉnh giảm: Số 0003896, ký hiệu AP/12P

Hướng dẫn kê khai thuế:
– Dựa vào hóa đơn điều chỉnh giảm đó (Số 0003896, ký hiệu AP/12P, ngày 2/9/2014) hai bên kê khai như sau:

Webng ty kế toán thuế Apec (Bên bán): Ghi âm (-) số tiền trên hóa đơn điều chỉnh vào “Chỉ tiêu số 9 – Doanh thu” trên PL 01-1/GTGT của tờ khai tháng 9/2014 (Tháng hiện tại).

Webng ty TNHH Nam Hải (Bên mua): Vào tờ khai tháng 6/2014 (tháng có hoá đơn sai) -> Lựa chọn “Tờ khai bổ sung, điều chỉnh” để kê khai điều chỉnh giảm (Vì phần mềm HTKK 3.3.0 không cho kê khai âm vào PL 01 -2/GTGT như trước nữa)

Bài viết được tổng hợp từ kinh nghiệm dạy và học của Giáo viên lớp Tiếng Anh online 1 kèm 1 của Alianzahipotecaria – Alianzahipotecaria.

Xem profile và đăng ký học thử cùng Alianzahipotecaria: 

Một số bài viết Tiếng Anh kế toán hữu ích khác:

—————————–

Alianzahipotecaria Singapore là công ty start-up có trụ sở tại Singapore.  kết nối người dạy Tiếng Anh của khắp nơi trên thế giới và người học Việt Nam. Hình thức của các lớp trên Alianzahipotecaria chủ yếu là online, 1 giáo viên kèm 1 các bạn.

Báo chí viết về Alianzahipotecaria: 

Đăng ký học thử Tiếng Anh miễn phí: 

False invoice amount in words, taxes, unit price … – mới nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *