Chào cà nhà Theo TT200, một số tài khoản thay đổi, vậy vay ngắn hạn ngân hàng tr…

Posted on

Bài viết: Chào cà nhà
Theo TT200, một số tài khoản thay đổi, vậy vay ngắn hạn ngân hàng tr…
Chào cà nhà
Theo TT200, một số tài khoản thay đổi, vậy vay ngắn hạn ngân hàng trước đây hạch tooán vào 311, bây giờ bỏ tài khoản này thì hạch tooán vào đâu nhỉ?
Nguồn : Internet – Diễn dàn kế toán : ” Chào cà nhà
Theo TT200, một số tài khoản thay đổi, vậy vay ngắn hạn ngân hàng tr… ” – 0 – 2015-04-11 07:03:24

0 thoughts on “Chào cà nhà Theo TT200, một số tài khoản thay đổi, vậy vay ngắn hạn ngân hàng tr…

  1. Mình làm theo QĐ 15, trong phần mềm hệ thống tài khoản chỉ có 341 – vay dài hạn và 342 – nợ dài hạn, vậy thì cho vào 341 à bạn

  2. Bạn làm kế toán chỉ biết tài khoản nên khi bỏ tài khoản nào đó thì bạn chả biết xử lý như thế nào cả. Có tài khoản các khoản đi vay cho bạn hạch toán. Khi lập báo cáo tài chính, bạn xem khoản vay đó còn lại dài hay ngắn để lập cho phù hợp. Đấy là mục đích của TT200.

  3. dạ bên e vừa có vay ngắn hạn và cả dài hạn đó a, nên e hỏi nếu thay đổi thì e lấy số dư cuối kỳ ở vay ngắn hạn công gộp vào vay dài hạn phải ko a Long

  4. Bạn cần phân tách giữa hai việc (1) ghi sổ kế toán, (2) lập báo cáo tài chính. Ghi sổ thì bạn dùng 1 tài khoản thôi. còn khi lập BCTC bạn cần phải phân loại về đúng bản chất.

  5. bạn có thể lập tài khoản chi tiết cho tài khoản 3411 là vay ngắn hạn hoặc 3412 là vay dài hạn để cuối năm lên bảng cân đối các chỉ tiêu khác tương tự lưu ý không được chi tiết các tk mà bộ tài chính đã quy định . ngoài ra xem kỹ hệ thống báo cáo tài chính mới. Lưu ý chỉ tiêu 632 để thể hiện trên thuyết minh báo cáo tài chính bắt chi tiết giá vốn. bạn xem kỹ lập báo cáo cáo và chuyển số dư sử dụng tài khoản cho hợp lý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *