Có bạn hỏi: KẾ TOÁN THUẾ LÀ GÌ? Dơn giản thôi? Chỉ là kế toán phụ trách về các v… – Thảo luận kế toán

Posted on

Tiêu Đề: Có bạn hỏi: KẾ TOÁN THUẾ LÀ GÌ? Dơn giản thôi? Chỉ là kế toán phụ trách về các v… – Ngày Đăng:: 2017-12-30 05:05:17
– Có bạn hỏi: KẾ TOÁN THUẾ LÀ GÌ? Dơn giản thôi? Chỉ là kế toán phụ trách về các vấn đề về Khai báo thuế trong DN. Kế toán thuế liên quan pháp luật nhà nước và là nghĩa vụ của các DN đối với nhà nước. Nhà nước chỉ có thể quản lý được nền kinh tế nhiều thành phần khi có kế toán thuế. Ngược lại DN cũng chỉ có thể kinh doanh ổn định và báo cáo thuế thuận lợi khi thực hiện các vấn đề về thuế rõ ràng. Vì vậy, kế toán thuế ra đời nhằm mục đích giúp DN và Nhà nước phát triển tốt hơn.
Để tìm hiểu sâu hơn về khái niệm kế toán thuế là gì? Bạn cần nắm rõ những công việc của một kế toán thuế phải làm, như:
– Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.
– Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.
– Theo dõi tình hình giao nhận hóa đơn.
– Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở.
– Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh.
– Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu.
– Theo dõi tình hình giao nhận hóa đơn các đơn vị cơ sở.
– Hàng tháng, quý năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.
– Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra.
– Hàng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở toàn DN.
– Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cho cơ quan thuế.
– Lập kế hoạch thuế GTGT, TNDN, nộp ngân sách.
– Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất (nhóm thuế suất, đơn vị cơ sở)
– Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của DN.
– Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn DN, phân loại theo thuế suất.
– Hàng tháng lập báo cáo tổng hơp thuế GTGT đầu vào của toàn DN theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.
– Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đánh số thứ tự để dễ tìm , phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan
– Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán.
– Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.
– Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.
– Kiểm tra đối chiếu biên bản trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh.
– Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế, soạn thông báo các nghiệp vụ quy định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN để cơ sở biết thực hiện./.


Bài viết : Có bạn hỏi: KẾ TOÁN THUẾ LÀ GÌ? Dơn giản thôi? Chỉ là kế toán phụ trách về các v… – Với Tổng Share là 0 và lượt thích là 1
https://alianzahipotecaria.com/wp-content/uploads/2017/12/co-ban-hoi-ke-toan-thue-la-gi-don-gian-thoi-chi-la-ke-toan-phu-trach-ve-cac-v-thao-luan-ke-toan.jpg
Source : internet – 2017-12-30 05:05:17 – theo ID 1414778478735070_2045864692293109 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *