Công ty e trả lương net cho người nước ngoài thì từ 2018 tính lương đóng bảo hiể… – Thảo luận kế toán

Posted on

Title: Công ty e trả lương net cho người nước ngoài thì từ 2018 tính lương đóng bảo hiể… – Date:: 2017-12-18 07:57:02
– Công ty e trả lương net cho người nước ngoài thì từ 2018 tính lương đóng bảo hiểm như thế nào ạ?
Bài viết : Công ty e trả lương net cho người nước ngoài thì từ 2018 tính lương đóng bảo hiể… – Với Tổng Chia Sẻ là 0 và lượt thích là 0
Source : internet – 2017-12-18 07:57:02 – theo ID 1414778478735070_2040532969492948 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *