Hướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK

Posted on

Hướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK

 xin chia sẻ hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu 01A/TNDN theo và hiệu lực theo mới nhất.

Cách lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK

Cách gọi:
– bạn đang đọc bài tại chuyên mục Tự Học Kế Toán –
– Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp” chọn “Tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị. Để bắt đầu thực hiện kê khai tờ khai thuế bạn cần lựa chọn các thông tin đầu vào như kỳ tính thuế, trạng thái tờ khai, ngành nghề kinh doanh, phụ lục tương tự như tờ 01/GTGT.Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN
Hướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK
– Ứng dụng thực hiện hết hiệu lực của tờ khai có kỳ tính thuế từ Quý 4/2014 trở đi.

A.Trường hợp khai tờ khai lần đầu

– Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút lệnh “Đồng ý” màn hình kê khai hiển thị ra như sau:

Hướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKKHướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK

– Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập
+ Check vào ô nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng này.
+ Check vào ô nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng này.
+ Chỉ tiêu [21], [22], [24], [25], [27], [28], [30], [31], [32], [33], [33a], [35a], [35b], [37c]: NSD tự nhập dạng số, không âm Tài liệu hướng dẫn sử dụng HTKKv3.3.4 66/294
+ Chỉ tiêu [32a] cho phép NSD tự nhập, dạng xx%. Thêm ô check “Được hưởng nhiều mức ưu đãi”, nếu NSD chọn ô check này thì ứng dụng sẽ đưa ra thông báo “ Các chỉ tiêu liên quan đến mức thuế suất ưu đãi [32a], [34] sẽ bị xóa bằng 0. Bạn có đồng ý không?” Nếu NSD chọn “Có” thì ứng dụng sẽ đặt lại giá trị hai chỉ tiêu này bằng 0 và cho phép NSD nhập nhiều mức thuế suất tại chỉ tiêu [32a], nếu ngược lại thì ứng dụng sẽ quay về màn hình nhập tờ khai ban đầu.
+ Chỉ tiêu [35]: tự nhập, kiểm tra điều kiện [35] > = [35a] + [35b]
+ Chỉ tiêu [37]: Chọn ô check.
+ Chỉ tiêu [37a]: chọn trong danh mục gồm các lý do sau:

  • Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ
  • Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động
  • Doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở
  • Lý do khác

+ Chỉ tiêu [37b]: Nhập kiểu date
– Chi tiết các chỉ tiêu tính toán
+ Chỉ tiêu [23] = [21] – [22]
+ Chỉ tiêu [26]= [23] + [24] – [25]
+ Chỉ tiêu [29] = [26] – [27] – [28], nếu âm thì [29] = 0.
+ Chỉ tiêu [34] = ([30] * 20%) + ([31] * 22%) + ([32] * [32a] + [33] * [33a])
+ Chỉ tiêu [36] = [34] – [35], nếu âm thì [36] = 0
+ Chỉ tiêu [37d] = [36] – [37c], cho phép sửa
– Chi tiết các điều kiện kiểm tra/ công thức
+ Nếu [26] – [27] < 0 thì không cho nhập chỉ tiêu [28]
+ Nếu [26] <0 thì không cho nhập các chỉ tiêu từ [28] đến [36]
+ Nếu chỉ tiêu [29] < 0 thì [30], [31], [32],[34], [35], [35a], [35b], [36] tự động thiết lập = 0 và không cho phép sửa.
+ Kiểm tra điều kiện: [29] = [30] + [31] + [32] + [33], nếu khác thì cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [29] phải bằng (chỉ tiêu [30] + chỉ tiêu [31] + chỉ tiêu [32] + Chỉ tiêu [33])”
+ Nếu [29] > 0 thì kiểm tra [35] < [34]. Nếu sai có cảnh báo “Số thuế TNDN dự kiến miễn, giảm [35] phải nhỏ hơn hoặc bằng số thuế TNDN phát sinh trong kỳ”.
+ Nếu tích vào ô check “Được hưởng nhiều mức ưu đãi”

  • Đặt lại giá trị của chỉ tiêu [32a], [34] là 0
  • Cho phép nhập chỉ tiêu [32a] với nhiều thuế suất ưu đãi, được phân cách nhau bởi dấu chấm phẩy Tài liệu hướng dẫn sử dụng HTKKv3.3.4 67/294
  • Cho phép nhập chỉ tiêu [34]

+ Kiểm tra chỉ tiêu [37b] phải lớn hơn hạn nộp của tờ khai, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “ Thời hạn được gia hạn phải lớn hơn hạn nộp tờ khai”
+ Kiểm tra Chỉ tiêu [37c] <= [36], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “ Số thuế TNDN được gia hạn không được lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ”
+ Kiểm tra Chỉ tiêu [37d] <= [36], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “ Số thuế TNDN không được gia hạn không được lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ”
Mời bạn xem tiếp:
Mời bạn xem tiếp:

B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung

– Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” Ứng dụng cho phép NNT chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung
Hướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK
– Nhấn nút Đồng ý màn hình kê khai sẽ hiển thị, khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” như sau:

Hướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKKHướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK

– Ứng dụng sẽ lấy dữ liệu của Tờ khai gần nhất trong cùng kỳ tính thuế làm dữ liệu mặc định trên Tờ khai điều chỉnh (Nếu là tờ khai bổ sung lần 1 thì lấy dữ liệu của tờ khai lần đầu, nếu là tờ khai bổ sung lần n thì lấy dữ liệu lần bổ sung n-1). NNT sẽ kê khai bổ sung điều chỉnh trực tiếp trên Tờ khai điều chỉnh, kê khai như tờ khai thay thế, sau đó ứng dụng sẽ tự động lấy các chỉ tiêu điều chỉnh liên quan đến số thuế phải nộp lên KHBS, NNT không kê khai trên KHBS.

Hướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKKHướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK

– Các chỉ tiêu được đưa lên KHBS gồm: [34] , [35], cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT
Từ khóa:  Hướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN, Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN tạm tính
Đại lý thuế Công Minh vừa chia sẻ hướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK mới nhất hiện nay

Hướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK
Nếu có vấn đề gì, các bạn kế toán chưa hiểu thi Các bạn có thể để bình luận để được giải đáp nha

Có thể bạn quan tâm: “Thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được tính như thế nào?”

Hỏi: Năm 2015, Công ty tôi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Năm 2016, dự án bắt đầu có doanh thu nhưng theo lộ trình thì đến năm 2017, dự án mới được cấp Giấy xác nhận ưu đãi. Dự kiến năm 2018, dự án sẽ có thu nhập từ hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Xin hỏi trường hợp của Công ty tôi thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được tính như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 21 năm 2016 của Bộ Tài chính thì trường hợp của Công ty bạn trình bày nếu dự án thực tế đáp ứng các điều kiện ưu đãi theo quy định, thì được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: Nếu năm 2017 là năm dự án bắt đầu có doanh thu thì năm 2017 sẽ năm đầu tiên áp dụng thuế suất ưu đãi, nếu năm 2018 dự án bắt đầu có thu nhập thì sẽ là năm đầu tiên được miễn thuế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *