Mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Posted on

Mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện. Các cá nhân khi tự nguyện đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm phải tập hợp những người tự nguyện tham gia để theo dõi những cá nhân đó. Cơ quan bảo hiểm dùng mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện khi có phát sinh người tham gia bảo hiểm tự nguyện, những người đóng tiếp, những người đóng lại, điều chỉnh mức đóng bảo hiểm tự nguyện.
Cơ quan bảo hiểm căn cứ vào mẫu  do người tham gia bảo hiểm lập để tổng hợp danh sách những thay đổi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyên. Mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện phải được lập hàng tháng khi có phát sinh những thay đổi về mức đóng, tăng giảm người đóng bảo hiểm.
– bạn đang đọc bài tại chuyên mục Tự Học Kế Toán –
Sau đây Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với bạn mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện ban hành theo Quyết định 959/QĐ-BHXH.

Mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyệnMẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Tải mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện
Nếu có vấn đề gì, các bạn kế toán chưa hiểu thi Các bạn có thể để bình luận để được giải đáp nha

Có thể bạn quan tâm: “Kết cấu và nội dung phả n ánh củ a Tài khoản 136 – Phả i thu nội bộ theo thông tư 133”

Bên Nơ:
– Số vốn kinh doanh đã giao cho đơn vị cấp dưới;
– Các khoản đã chi hộ, trả hộ đơn vị cấp trên hoặc các đơn vị nội b ộ khác;
– Số tiền đơn vị cấp trên phải thu về, các khoản đơn vị cấp dưới phải nộp
lên;
– Số tiền đơn vị cấp dưới phải thu về các khoản cấp trên phải giao xuống;
– Số ti ền phải thu về bán sản phẩm, hàng hoá, dị ch vụ giữa các đơn vị nội bộ với nhau;
– Các khoản phải thu nội bộ khác.
Bên Có:
– Thu hồi vốn, quỹ ở đơn vị cấp dưới;
– Số tiề n đã thu về các khoản phải thu trong nội bộ;
– Bù trừ phải thu với phải trả trong nội bộ với cùng một đối tượng.
Số dư bên Nơ: S ố nợ còn phải thu ở các đơn vị nội bộ.
Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ, có 2 tài khoản cẩp 2:
– Tài khoản 1361 – Vổn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc : Tài khoản này chỉ mở ở đơn vị cấp trên để phản ánh số vốn kinh doanh hiện có ở các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc do đơn vị cấp trên giao.
– Tài khoản 1368 – Phải thu nội bộ khác: Phản ánh tất cả các khoản phải thu khác giữa các đơn vị nội bộ ngoài vốn kinh doanh ở đơn vị trực thu ộc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *